“Cầu nguyện là nói với Tạo Hóa. Thiền định là lắng nghe Tạo Hóa.” khuyết danh

Advertisements